1-  واریز وجه با توجه به جدول این صفحه، به کارت به شماره 2660-3694-2910-5022 بانک پاسارگاد به نام خانم طیبه باغبان .

2-  فرم اشتراک همین صفحه به همراه تصویر قبض پرداختی تکمیل و ارسال شود .

3-  فیش بانکی را تا زمان دریافت اولین نسخه مجله نزد خود نگه دارید .

4-  در صورت تغییر آدرس مراتب را به مجله اطلاع دهید .

 

 اشتراک

birdEye
birdEye
birdEye
birdEye
birdEye
birdEye